Stöd till biografer

Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort

Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik, att stärka biografens position samt att öka både intäkter och antalet besökare. Det kan gälla allt från investeringar i lokalen i form av ny teknik eller komfort till investering av nya digitala kommunikationskanaler.

Stödet kan sökas av biografägare som uppfyller samtliga av nedanstående krav:

Som är registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå
Som är aktiva med öppna föreställningar under 2017
Som finns på tätorter med upp till 25 000 invånare (enligt SCB:s tätortsregister)
Som har max tre salonger

Läs mer och sök stödet här: http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografstod/stod-till-utveckling-av-biografverksamhet-pa-mindre-ort/

 

Stöd till nya biografer

Stödet kan sökas av nya biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå. Registreringen måste vara klar innan stöd betalas ut.Ta kontakt med handläggare innan du påbörjar ansökan för att initiera en dialog och få guidning till en komplett ansökan.

Förutsättningar som ska vara uppfyllda är följande:

Det saknas helt biograf på orten, oavsett invånarantal, och närmaste biograf bedöms ligga så pass långt bort, både geografiskt och infrastrukturmässigt, att invånarna på orten har dåliga förutsättningar att ta sig dit.

Det finns ett uttryckligt behov av ny biograf på orten, understött av invånare, civilsamhälle och kommunledning.

Det saknas biograf, i relation till antalet invånare i upptagningsområdet, vars utbud gör att den kan definieras som komplementbiograf*.

Det finns ett uttryckligt behov av ny komplementbiograf – understödd av invånare, civilsamhälle och kommunledning.

*Biograf där 30 procent av föreställningarna per spelår, utgörs av filmer från Europa (exklusive Sverige) och övriga världen (exklusive USA) med mindre än 150 000 besökare totalt per film.

Läs mer och sök stödet här: http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografstod/stod-till-nya-biografer/