Region Jämtland Härjedalen

MÅNGSPRÅK & INTERKULTUR

Bibliotekens mångspråksarbete har stöd i både bibliotekslagen och språklagen. Båda är ramlagar, det vill säga de anger riktningen genom allmänt formulerade principer och mål men utan detaljer om hur de ska uppnås.

Enligt bibliotekslagens ändamålsparagraf ska biblioteksverksamhet finnas tillgänglig för alla. Ytterst handlar det om det demokratiska uppdraget. Den femte paragrafen säger att: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska och
3. lättläst svenska.”

Att verka för språklig mångfald innebär att biblioteken behöver göra mer än att tillhandahålla litteratur; som att aktivt verka för synliggörande, språklig och kulturell mångfald och interkulturell förståelse.

Språklagen gäller för alla offentliga organ inklusive biblioteken. I språklagen slås fast att svenska är huvudspråk i Sverige men Sverige är också ett mångkulturellt och mångspråkigt land där det talas minst 150 språk. Genom språklagen lagfästs Sverige som ett mångspråkigt samhälle med svenska som det gemensamma språket.

(Källor: Bibliotekslagen och Språklagen i praktiken 2012)

Länkar

Mångspråkiga lånecentralen
Internationella biblioteket Länk till annan webbplats. har flyttat. Biliotek och bibliotekspersonal hänvisas istället till Mångspråkiga lånecentralen, Stockholms stadsbibliotek. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Världens bibliotek Länk till annan webbplats.
Den digitala bibliotekstjänsten för e-böcker och ljudböcker på de stora migrantspråken i Sverige.

IFLA:s manifest om det mångkulturella biblioteket Länk till annan webbplats.
Anger bibliotekens internationella värdegrund, antaget av UNESCO och baserat på deras allmänna förklaring om kulturell mångfald.

Svensk biblioteksförenings vision för biblioteksväsendet 2030 Länk till annan webbplats.
Bibliotek – en kraft för förändring (2019) har fokus på användarna. Ett av målen är att ”biblioteksverksamhet bedrivs med en mångfald av språklig och interkulturell kompetens”.

Nätverk med fokus på mångspråk och nyanlända Länk till annan webbplats.
Biblioteksföreningens expertnätverk för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända. Hit kan du vända dig med frågor eller själv gå med.

Tips på litteratur

Det mångspråkiga biblioteket. En nödvändig utopi.
Om bibliotekets unika samhällsuppdrag med fokus på integration i vid bemärkelse och ett hållbart samhälle. Redaktörer Ingrid Atlestam och Randi Myhre, utgiven av BTJ förlag 2017. Beställs via bokförlag.

Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. Länk till annan webbplats.
Rapporten rekommenderar bred samordning och samverkan på nationell, regional och kommunal nivå, med tydliga strategier där målgruppernas behov och perspektiv är vägledande. Utgiven av Kungliga biblioteket/Nationell biblioteksstrategi (2017).

Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Länk till annan webbplats.
Idé- och reflektionsskrift av Cecilia Brisander utgiven av Regionbibliotek Stockholm (2017). Författaren resonerar om och ger exempel på relationen mellan bibliotek och lokalsamhälle. Hur kan folkbiblioteken nå fler av de som ingår i bibliotekens prioriterade grupper?

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända. Länk till annan webbplats.
Forskningsrapport (Pilerot & Hultgren 2017) som belyser Folkbibliotekens arbete, roll och ansvar i samband med flyktingvågen 2015, med fokus på bibliotekspersonal och chefers erfarenheter.

Demokratins skattkammare. Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Länk till annan webbplats.
Strategiförslag för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet med utgångspunkt i bibliotekslagens portalparagraf om bibliotek för alla (2019). Avsnittet om demokrati (s.6-9) tar upp mångspråkighet, nationella minoriteter och urfolket samerna.

Praktiska tips

Förslag på utvecklingstrappa för ett interkulturellt bibliotek.
Framtaget av nätverket för interkultur I Region Värmland 2017-08-21. Kontakperson Frida Närman, Regionbiblioteket i Värmland.

Mångspråk på Krokoms bibliotek, basbestånd och startpaket på lätt svenska (en projektrapport)
Rapport av Jörgen Mårtensson i samarbete med Regionbibliotek Jämtland Härjedalen (2018). Beskriver ett biblioteksprojekt i Krokoms kommun och tar bland annat upp frågan: Vad innebär ett basbestånd och hur kan biblioteken skapa sådana? Tillgängliggörande, synliggörande och uppsökande visar sig vara viktiga arbetssätt. Innehåller förslag på mångspråkslitteratur och avslutas med länk- och lästips. Använd gärna som inspirations- och diskussionsmaterial.

Senast uppdaterad: 2020-11-25