Region Jämtland Härjedalen

Nationella minoriteter & Urfolket Samer

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan).

Minoritetspolitik växte fram som ett nytt politikområde och 2010 trädde Lagen om nationella minoriteter i kraft. Minoritetslagstiftningen förstärktes 2019.

Minoritetspolitiken är rättighetsbaserad och erkänner minoriteterna och språken som en del av svensk kultur. Biblioteken ska genom sitt arbete stödja och stärka minoriteternas språk, kultur och identitet. Delaktighet och inflytande, synliggörande och kunskapsspridning är viktiga delar i bibliotekens arbete.

Ungefär var tionde svensk definierar sig till någon av de fem erkända minoriteterna i Sverige: samer (som också är urfolk), sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är inhemska språk med en särskild ställning: samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch (inklusive alla varieteter).

Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk geografisk anknytning och de språken har därför särskilt starka rättigheter inom så kallade förvaltningsområden. Region Jämtland Härjedalen tillsammans med alla kommuner utom Ragunda och Bräcke ingår i samiskt förvaltningsområde.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Enligt självidentifikationsprincipen bestämmer individen själv om den identifierar sig med en eller flera nationella minoriteter.

(Källor: Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen i Stockholm, Sametinget, Filminstitutet)

Lagar

Bibliotekens roll och ansvar gentemot nationella minoriteter beskrivs i en rad lagstiftningar i bibliotekslagen, minoritetslagen, språklagen, skollagen och barnkonventionen. Delar av lagstiftningen, som minoritetslagen, är rättighetsbaserad och ska efterlevas. Annan lagstiftning fungerar som ramlagar och anger riktning. Här finner du lagarna med hänvisning till de paragrafer, artiklar och kapitel som särskilt berör biblioteken och nationella minoriteter:

Bibliotekslagen (paragraf 2 och 5) Länk till annan webbplats.

Minoritetslagen (paragraf 3, 4, 5 och 19) Länk till annan webbplats.

Språklagen (paragraf 8 och 14) Länk till annan webbplats.

Skollagen (kapitel 8, 10 och 25) Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen (artikel 17 och 30) Länk till annan webbplats.

Länkar

Minoritet.se Länk till annan webbplats. samlar material som rör de nationella minoriteterna.

Aktuella reportage och nyheter, lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget Länk till annan webbplats. och Länsstyrelsen i Stockholm. Länk till annan webbplats. Ett tips är att prenumerera på deras nyhetsbrev!

Kulturrådet Länk till annan webbplats. stödjer genom en bred verksamhet nationella minoriteters kultur och språk.

Region Jämtland Härjedalen - Nationella minoriteter och urfolk Länk till annan webbplats.

Region Jämtland Härjedalen - Strategin för samisk hälsa Länk till annan webbplats.

De nationella minoriteternas bibliotek

Judiska biblioteket i Stockholm Länk till annan webbplats.

Romska Kulturcentret i Malmö Länk till annan webbplats.

Finlandsinstitutet i Stockholm Länk till annan webbplats.

Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i Övertorneå inklusive Nordkalottbiblioteket Länk till annan webbplats.

Samernas bibliotek i Jokkmokk Länk till annan webbplats.

Mer information om judiska biblioteket, Finlandsinstitutet, Nordkalottens kultur-och forskningscentrum samt samernas bibliotek finns i denna pdf. Pdf, 130.5 kB.

Tips på litteratur

De nationella minoriteterna och biblioteken. Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Lagar, konventioner och minoritetspolitik. Länk till annan webbplats.
Rapport (Kungliga biblioteket 2020) till stöd för främst de kommunala och regionala biblioteksverksamheterna. Belyser det som är viktigt för biblioteken att känna till om begrepp, lagar och konventioner. Innehåller en användbar verktygslåda med länkar till resurser som kan vara till hjälp och stöd i det vardagliga arbetet (s.39-40).

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken. En lägesbeskrivning. Länk till annan webbplats.
En rapport om hur biblioteken kan bidra mer till att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken (Kungliga biblioteket/nationell biblioteksstrategi 2018).

Många sätt att vara människa på. Folkbibliotek och nationella minoriteter. Länk till annan webbplats.
En rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek skriven av Cecilia Brisander på Regionbibliotek Stockholm (2018).

Praktiska tips

Kulturrådets katalog över litteratur på de fem nationella minoritetsspråken Länk till annan webbplats.
Samlad kunskap, inspiration och många konkreta tips till biblioteksarbetet inklusive litteraturlistor.

Kulturrådets Läsambassadör Länk till annan webbplats.
Läs om den femte läsambassadörens, Bagir Kwieks, arbete med fokus på minoriteten romer. Följ bloggen och se en intervju med honom. Kanske vill ditt bibliotek bli romsk läsambassad?

Läsapp med litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner och regioner. Reviderad 2019. Länk till annan webbplats.
Handbok med checklistor för kommuners och regioners arbete. Innehåller både teoretisk kunskap och konkreta råd med exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.

Nätverket för nationella minoriteter och urfolk på bibliotek Länk till annan webbplats.
Genom att gå med i Facebook nätverket håller du dig uppdaterad om det mesta som händer kring bibliotekens arbete med frågorna och kan själv bidra.

Senast uppdaterad: 2021-05-25