Region Jämtland Härjedalen

Kultur för hälsa

2021 års ansökningstider
15 mars - 30 apri

Regionen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jämtland Härjedalen som bidrar till en förbättrad upplevd hälsa hos länets befolkning. Bakgrunden är det politiska målet att det strategiska arbetet mellan kultur och hälsa ska utvecklas. Maxbelopp för ansökan om projektbidraget Kultur för hälsa är 100 000 kronor.

vem kan söka?

Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer, även enskilda firmor, i samverkan. Projektet kräver minst två deltagande verksamheter där en av parterna kan vara en kommun. Kommunen kan ej vara sökande part.

prioriterade insatser

  • Projekt som riktar sig till prioriterade grupper, till exempel nationella minoriteter och urfolk samt unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Projekt som omfattar fler kommuner eller glesbygdsområden.
  • Projekt som bidrar till att förbättra tillgängligheten till kulturaktiviteter.

Särskilda villkor

  • Bidraget kan användas som medfinansiering i andra projekt.
  • Bidraget får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning.
  • Det ska framgå i eventuellt informationsmaterial att Region Jämtland Härjedalen har beviljat bidrag till projektet. Logotype finns att ladda ner på regionens webbplats.

Så här går ansökan och redovisning till

Ansökan

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, mål, syfte och genomförande samt budget. Beviljat bidrag rekvireras skriftligt innan projektets genomförande. Vid förändringar i projektet som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur och bildning kontaktas. Bidragsbeslut kan inte överklagas.

redovisning

Projektet ska redovisas inom sex månader efter genomfört och avslutat projekt. Förutom en ekonomisk rapport ska redovisningen innehålla en rapport där beskrivning och analys av hur projektet har bidragit till bidragets syfte, resultat och effekter samt eventuell plan på fortsatt arbete.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-05-7